Author

Biblio print

Tree Display

AceDB Schema

XML Display

Feedback

Author Report for: Zhang J

Name Class
Zhang JFull_nameZhang Jun
First_nameJun
AddressMailHuman BioMolecular Research Institute; 5310 Eastgate Mall; San Diego; CA 92121-2804
CountryUSA
E_mailjzhang@hbri.org
Phone+18584589305
PaperSong_1997_Toxicol.Appl.Pharmacol_145_158
Zhang_2001_Neurosci_105_663
Zhang_2002_Zhonghua.Nei.Ke.Za.Zhi_41_544
Jin_2002_Nucleic.Acids.Res_30_4432
Altschul_1997_Nucleic.Acids.Res_25_3389
Ng_1997_J.Biol.Chem_272_15777
Zhang_2000_Neurosci.Lett_290_21
Zhang_2002_Zhonghua.Lao.Dong.Wei.Sheng.Zhi.Ye.Bing.Za.Zhi_20_413
Zhang_2004_Biotechnol.Prog_20_1567
Yu_2005_PLoS.Biol_3_e38
Yang_2008_Pestic.Biochem.Physiol_91_32
Cao_2008_Pestic.Biochem.Physiol_90_175
Aitcheson_2000_Aquaculture_183_269
Wu_2011_Pestic.Biochem.Physiol_100_23
Zhang_2012_J.Pharmacol.Exp.Ther_343_673
Chen_2012_Cell.Rep_2_1329
Tang_2013_World.J.Microbiol.Biotechnol_29_145
He_2012_Zhonghua.Lao.Dong.Wei.Sheng.Zhi.Ye.Bing.Za.Zhi_30_863
Hu_2013_Bioorg.Med.Chem_21_676
Zhang_2013_Behav.Brain.Res_244C_70
Zhang_2013_Exp.Ther.Med_5_793
Tan_2013_Int.J.Nanomedicine_8_737
Chen_2013_Neuropsychiatr.Dis.Treat_9_839
Li_2013_Exp.Ther.Med_5_1755
Xiao_2007_Alcohol.Clin.Exp.Res_31_1106
Ye_2004_J.Neurosci_24_8961
Zhang_2007_J.Physiol_579_753
Quik_2013_Neuropharmacol_71_191
Zhang_2013_J.Occup.Environ.Med_55_1001
Qiu_2012_Nat.Genet_44_946
Schnable_2009_Science_326_1112
Zhang_2012_Nature_490_49
Zhang_2013_Genome.Announc_1_E00203
Zheng_2013_Nat.Commun_4_1424
Venter_2001_Science_291_1304
Mann_2006_J.Neurophysiol_96_671
Zhang_2013_Chemosphere_93_1207
Zhang_2014_Food.Chem_149_99
Liu_2009_J.Neurosci_29_918
Trybulski_1993_Life.Sci_52(5-6)_553
Bao_2014_Appl.Microbiol.Biotechnol_98_1641
Zhang_1994_Eur.J.Pharmacol_262_247
Trybulski_1993_J.Med.Chem_36_3533
Bal_2010_J.Neurosci_30_2311
Zaika_2011_J.Biol.Chem_286_830
Zaika_2011_J.Physiol_589_2559
Zhang_2011_J.Neurosci_31_7199
Liu_2007_Biochem.Pharmacol_74(8)_1112
Corrigall_2000_Psychopharmacology.(Berl)_149_107
Corrigall_2001_Psychopharmacology.(Berl)_158_190
Rahman_2003_Neurosci.Lett_348_61
Rahman_2004_Neurochem.Res_29_1687
Rahman_2004_Neurosci_129_415
Zhang_2012_Eur.J.Pharm.Sci_47_813
Zhang_2011_Biochem.Pharmacol_82(8)_1024
Kucinski_2013_Pharmacol.Biochem.Behav_111_1
Lin_2012_Mol.Pharmacol_82_843
Xie_2014_Pharmacogenet.Genomics_24_204
Dou_2014_Biochem.Biophys.Res.Commun_446_1145
Dwyer_2014_Biochemistry_53_4476
He_2014_Arch.Insect.Biochem.Physiol_86_85
Zhang_2014_J.Nat.Prod_77_1031
Zhang_2014_Int.J.Mol.Sci_15_14396
Qin_2014_Arch.Insect.Biochem.Physiol_87_72
Feng_2014_Genome.Announc_2_e00182
Guan_2012_J.Bacteriol_194_6975
Li_2010_Nature_463_311
Liu_2013_Genome.Announc_1_e0008013
Liu_2011_J.Bacteriol_193_6108
O'Brien_2012_BMC.Microbiol_12_141
O'Connell_2012_Nat.Genet_44_1060
Wang_2010_J.Bacteriol_192_4526
Ye_2010_J.Clin.Microbiol_48_419
Zhang_2010_PLoS.ONE_5_E15060
Liu_2011_J.Bacteriol_193_6389
Liu_2012_BMC.Genomics_13_595
Zhang_2013_Genome.Announc_1_E00213
Searles_2014_Environ.Res_136C_75
Zhang_2014_Aquat.Toxicol_157C_215
Cheng_2014_Biotechnol.Lett_36_2537
Zhang_2015_J.Cereb.Blood.Flow.Metab_35_706
Zhang_2015_J.Insect.Physiol_77_1
Zhang_2014_J.Biol.Chem_289_33044
Wu_2010_Brain.Res_1360_130
Li_2015_Eur.Neurol_74_86
Li_2012_Appl.Microbiol.Biotechnol_94_1553
Guo_2013_PLoS.One_8_e61079
Hauser_2012_Neuropharmacol_62_2239
Zhang_2015_Sci.Rep_5_15503
Chen_2016_Curr.Top.Med.Chem_16_485
Shi_2016_Sci.Rep_6_18646
Li_2014_Gene_547_43
Chen_2011_Neurosci_178_159
Qu_2016_Physiol.Behav_154_114
Zhang_2003_Biotechnol.Lett_25_1463
Bellevik_2002_Eur.J.Biochem_269_5295
Song_2004_DNA.Res_11_179
Zhang_1999_Zhonghua.Yu.Fang.Yi.Xue.Za.Zhi_33_248
Chen_2016_Eur.Neurol_75_132
Lin_2016_Mar.Drugs_14_
Han_2016_Ecotoxicology_25_835
Zhang_2016_Neurosci_324_29
Zhang_2016_Aquat.Toxicol_176_106
Wang_2015_PLoS.One_10_e0130473
Zhang_2016_Yonsei.Med.J_57_321
Meng_2016_PLoS.One_11_e0158011
Wei_2016_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_113_E2695
Huang_2009_Nat.Genet_41_1275
Dong_2016_Pestic.Biochem.Physiol_132_47
Zhang_1999_Mol.Pharmacol_55_970
Wieskopf_2015_Sci.Transl.Med_7_287ra72
Chen_2016_Environ.Pollut_218_1005
Huang_2016_ACS.Chem.Neurosci_7_1047
Li_2016_Bioorg.Med.Chem.Lett_26_3881
Zhang_2016_J.Pharmacol.Exp.Ther_359_374
Peng_2010_Toxicol.Lett_193_159
Zhang_2010_Gene.Ther_17_626
Zhang_2016_Biotechnol.Lett_38_1301
Jeon_2017_Neuropharmacol_113_100
Dong_2017_Inflammation_40_13
Zhang_1999_J.Pharmacol.Exp.Ther_290_314
Qu_2017_J.Agric.Food.Chem_65_291
Wei_2017_Front.Mol.Neurosci_10_55
Jeon_2017_Behav.Brain.Res_324_58
Zhu_2017_Microbiology_163_175
Cao_2017_Biomed.Pharmacother_91_931
Shang_2017_Vet.Parasitol_240_17
Anunciado-Koza_2017_PLoS.One_12_e0179879
Zhang_2017_J.Microbiol_55_538
Zhang_2017_Microb.Cell.Fact_16_112
Guo_2017_J.Nat.Prod_80_1493
Zhao_2017_Oncotarget_8_33864
Zhou_2017_Shock_47_638
Zhang_2018_J.Hazard.Mater_341_336
Wu_2017_Lipids.Health.Dis_16_189
Wang_2017_Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol_37_1282
Zhang_2014_Biomed.Rep_2_233
Zhang_2012_Appl.Environ.Microbiol_78_4848
Chen_2014_Int.J.Syst.Evol.Microbiol_64_3496
Liu_2005_Chem.Biol_12_293
Pindel_1997_J.Biol.Chem_272_14769
Sun_2005_J.Econ.Entomol_98_1325
Duan_1998_Chin.Med.J.(Engl)_111_1035
Li_2006_Protein.Sci_15_2149
Wang_2017_Nat.Ecol.Evol_1_120
Yu_2007_J.Ind.Microbiol.Biotechnol_34_793
Du_2008_Talanta_74_1337
Zhang_2007_J.Microbiol.Biotechnol_17_604
Liu_2008_Zhongguo.Xiu.Fu.Chong.Jian.Wai.Ke.Za.Zhi_22_1026
Ma_2008_Zhongguo.Xiu.Fu.Chong.Jian.Wai.Ke.Za.Zhi_22_1073
Muzny_2006_Nature_440_1194
Jia_2009_Eur.J.Med.Chem_44_772
Shen_2008_Bioorg.Med.Chem_16_7646
Shen_2009_J.Enzyme.Inhib.Med.Chem_24_372
Zhang_2009_Eur.J.Pharmacol_613_1
Barakat_2009_Chem.Res.Toxicol_22_1669
Du_2009_J.Nanosci.Nanotechnol_9_2368
Gilley_2009_Chem.Res.Toxicol_22_1680
Sun_2009_Microsurgery_29_573
Zhang_2009_Saudi.Med.J_30_760
Zheng_2010_Chem.Biol.Interact_187_330
Jiang_2007_Acta.Biochim.Biophys.Sin.(Shanghai)_39_46
Shen_2008_Neuroreport_19_927
Shi_2009_Biol.Pharm.Bull_32_968
Vyas_2010_Chem.Biol.Interact_187_241
Yao_2008_Acta.Biochim.Biophys.Sin.(Shanghai)_40_625
Zhang_2008_Gene_417_5
Zhang_2006_J.Biol.Chem_281_39159
Kim_2018_J.Ethnopharmacol_211_38
Meyers_2017_Mol.Psychiatry_22_1767
Zhang_2017_Environ.Sci.Pollut.Res.Int_24_24916
Pan_2010_Chem.Biol.Interact_188_553
Kalisiak_2011_J.Med.Chem_54_3319
Zhang_2011_Pest.Manag.Sci_67_183
Cai_2011_Anal.Chim.Acta_706_291
Chen_2011_Ann.Plast.Surg_67_615
Ding_2011_Genet.Test.Mol.Biomarkers_15_659
Elsik_2009_Science_324_522
Pan_2011_FEBS.Lett_585_2545
Ross_2005_Nature_434_325
Wang_2012_Biotechnol.Lett_34_145
Zhang_2005_Artif.Cells.Blood.Substit.Immobil.Biotechnol_33_435
Cao_2012_Diabetes.Res.Clin.Pract_96_362
Ding_2012_OMICS_16_263
Ye_2009_J.Infect.Dis_199_97
Zhang_2012_J.Atheroscler.Thromb_19_213
Wu_2017_Chin.J.Nat.Med_15_860
Zhang_2013_Biomaterials_34_7552
Qin_2018_Mar.Drugs_16_
Gao_2018_J.Stroke.Cerebrovasc.Dis_27_277
Liu_2018_J.Infect_76_376
Zhao_2017_J.Agric.Food.Chem_65_11192
Liu_2018_Lancet.Neurol_17_309
Zhang_2018_J.Nat.Prod_81_364
Yuan_2018_Chemosphere_206_150
Zhang_2018_Int.J.Mol.Sci_19_
Zhang_2018_Small__e1801680
Zhang_2018_J.Asian.Nat.Prod.Res__1
Li_2018_ACS.Omega_3_176
Liu_2017_Tohoku.J.Exp.Med_241_155
Yang_2017_Circ.Res_121_1251
Zhang_2016_Sci.Rep_6_35784
Cheng_2018_Mar.Drugs_16_
Zhou_2014_Nat.Genet_46_1303
Zhang_2018_Bioorg.Chem_81_350
Qiu_2018_J.Enzyme.Inhib.Med.Chem_33_1506
Yu_2018_Environ.Pollut_244_398
Cheng_2018_Bioorg.Chem_83_277
Zhang_2018_Medicina.(Kaunas)_54_
Hong_2018_Fish.Shellfish.Immunol_86_840
Ni_2018_ACS.Chem.Neurosci_9_1625
Wang_2018_J.Ultrasound.Med_37_2191
Zhang_2018_ChemMedChem_13_1262
Kwon_2018_J.Med.Food_21_971
Zhang_2017_PLoS.Biol_15_E2003790
Liu_2017_Mol.Plant_10_975
Ming_2013_Genome.Biol_14_R41
Zhang_2019_Phytochemistry_159_199
Wei_2018_Appl.Environ.Microbiol_84_
Falck_2013_Chromatographia_76_13
Li_2019_J.Pharm.Biomed.Anal_168_13
Chen_2019_Foods_8_
Zhang_2019_Oxid.Med.Cell.Longev_2019_8636835
Yin_2019_Evid.Based.Complement.Alternat.Med_2019_2394605
Chen_2019_Chem.Biol.Interact_13ChEPon_306_89
Feng_2013_Oncol.Rep_29_1154
Liu_2017_Oncol.Rep_37_3554
Liu_2017_Oncol.Lett_14_3587
Qian_2016_Oncol.Rep_35_1273
Zeng_2019_Arch.Insect.Biochem.Physiol__e21597
Zhang_2019_Int.J.Biol.Macromol_137_1190
Yan_2017_Chemosphere_185_423
Chen_2014_Nat.Genet_46_253
Guo_2019_Bioorg.Chem_92_103258
Zheng_2019_Bioorg.Med.Chem__115088
Qi_2018_Org.Biomol.Chem_16_9046
Xu_2019_ACS.Chem.Neurosci_10_482
Yang_2018_Arch.Toxicol_92_2779
Zhang_2018_Anal.Chem_90_11423
Li_2019_Eur.J.Neurol_26_1296
Liao_2019_J.Med.Food_22_685
Liu_2019_Environ.Sci.Pollut.Res.Int_26_24695
Pan_2019_Life.Sci_222_112
Gan_2019_Artif.Cells.Nanomed.Biotechnol_47_4202
Yan_2019_Molecules_24_
Guo_2020_Curr.Microbiol_77_273
Liu_2009_Appl.Biochem.Biotechnol_152_306
Zhang_2018_Biomedicines_6_
Sun_2020_Biochem.Biophys.Res.Commun__
Ma_2019_Front.Neurosci_13_1400
Sun_2020_Bioorg.Chem_96_103637
Zhao_2020_Plant.Physiol__
Li_2020_Eur.J.Med.Chem_185_111862
Poopal_2020_Chemosphere_252_126498
Wang_2019_Nat.Plants_5_810
Zhang_2019_Int.J.Mol.Sci_20_
Zhang_2020_Environ.Pollut_263_114471
Liang_2020_J.Chromatogr.A__461003
Wang_2020_PLoS.One_15_e0231981
Zhang_2020_PLoS.One_15_e0232770
Zhang_2020_J.Affect.Disord_270_131
Wu_2019_J.Viral.Hepat_26_1334
Yi_2019_J.Med.Food_22_1208
Ge_2020_Int.Immunopharmacol_85_106604
Pu_2020_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A__
Pang_2011_J.Lipid.Res_52_934
Yan_2020_J.Atheroscler.Thromb__
Zhang_2020_Front.Aging.Neurosci_12_132
Lin_2020_Front.Pharmacol_11_764
Zhang_2020_J.Pharm.Anal_10_253
Zhang_2020_Bioorg.Chem_101_104043
Liu_2020_Front.Cell.Dev.Biol_8_570
Wu_2020_Medicine.(Baltimore)_99_e22084
Zhang_2020_Prostaglandins.Leukot.Essent.Fatty.Acids_162_102180
Deng_2020_Exp.Ther.Med_20_159
Chen_2019_J.Oleo.Sci_68_1125
Zhang_2020_3.Biotech_10_523
Li_2021_Chemosphere_263_128238
Chen_2015_Plant.Cell.Rep_34_767
Bao_2021_ChemMedChem__
Tian_2021_Sheng.Wu.Gong.Cheng.Xue.Bao_37_88
Yin_2021_Biotechnol.Lett__
Zhang_2021_Colloids.Surf.B.Biointerfaces_200_111584
Yu_2021_J.Mater.Chem.B__
Cui_2021_Molecules_26_
Zhang_2021_Biochem.Biophys.Res.Commun_546_111
Zhang_2021_Environ.Pollut_277_116767
He_2020_Insects_11_
Liang_2021_J.Environ.Sci.Health.B__1
Zhang_2021_Biotechnol.Appl.Biochem__
Shabbir_2021_Toxins.(Basel)_13_
Tang_2014_Biotechnol.Lett_36_633
Hashem_2021_Mol.Neurobiol__
Qian_2021_Bioorg.Med.Chem_40_116187
Voevodina_2014_RSC.Adv_4_8953
Zhang_2021_Front.Med__
Zhang_2020_Soft.Matter_16_2266
Li_2021_Antimicrob.Agents.Chemother__AAC0060221
Wang_2021_J.Affect.Disord_292_565
Zhang_2020_Se.Pu_38_1102
Bi_2021_Pathol.Oncol.Res_27_580800
Yang_2021_Cell.J_23_355
Yu_2020_J.Agric.Food.Chem_68_2570
Leembruggen_2020_Autism.Res_13_691
Jiang_2021_Eur.J.Med.Chem_223_113735
Chen_2021_Chemosphere_286_131866
Zhang_2021_Int.Immunopharmacol_99_108035
Zhou_2021_J.Hazard.Mater_416_126142
Qian_2021_Curr.Med.Chem__
Yi_2021_Front.Physiol_12_674023
Skomal_2021_Environ.Res__112163
Zhou_2021_Biosens.Bioelectron_196_113723
Liu_2021_Aquat.Toxicol_242_106039
Ma_2021_Mol.Immunol_141_108
Zhou_2021_Biochim.Biophys.Acta.Mol.Cell.Biol.Lipids__159090
Luo_2021_Front.Pediatr_9_679342
Wu_2021_Sci.Total.Environ__152285
Guan_2021_Insect.Sci_28_627
Chen_2021_Spectrochim.Acta.A.Mol.Biomol.Spectrosc_269_120756
Wang_2021_Front.Immunol_12_753247
Ren_2021_J.Basic.Microbiol_61_55
Ding_2022_Biochim.Biophys.Acta.Mol.Cell.Biol.Lipids_1867_159102
Chen_2022_Phytochemistry_196_113089
Hu_2022_Lab.Med__
Zhang_2022_J.Enzyme.Inhib.Med.Chem_37_629
Zhang_2021_Anal.Methods_13_2671
Zhang_2022_Food.Sci.Nutr_10_487
Zhang_2022_Pest.Manag.Sci__
Sun_2022_Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A_119_
Wu_2022_Proteomics__e2100028
Zhang_2022_Talanta_243_123284
Tang_2022_Environ.Sci.Technol__
Cao_2022_Toxicol.Lett_361_1
Sun_2017_Mol.Plant_10_1293
Song_2022_Food.Chem_387_132896
Zhang_2022_PLoS.One_17_e0266608
Wang_2022_Chem.Asian.J__
Lin_2022_Aquat.Toxicol_248_106197
Li_2022_Front.Microbiol_13_853744
Yang_2022_Evid.Based.Complement.Alternat.Med_2022_8302701
Li_2022_J.Agric.Food.Chem_70_7626
Zhang_2022_Life.Sci_305_120743
Wang_2022_Molecules_27_
Hu_2011_Acta.Pharmacol.Sin_32_1253
Wang_2011_PLoS.One_6_e23425
Jiao_2022_Genes.(Basel)_13_
Yu_2022_Chemosphere_307_135751
Gao_2022_BMC.Genomics_23_591
Liu_2022_Pest.Manag.Sci__
Zhang_2022_J.Clin.Lipidol__
Li_2022_Mol.Metab__101597
Zhang_2022_Biomed.Pharmacother_155_113704
Liang_2022_Fish.Shellfish.Immunol__
Fang_2022_Bioresour.Technol__128393
Guo_2015_Bioorg.Med.Chem.Lett_25_3464
Yin_2022_Bioresour.Technol_364_128026
Zhang_2022_Int.J.Environ.Res.Public.Health_19_
Liu_2022_J.Chem.Inf.Model_62_1933
Xiong_2022_Environ.Pollut_318_120939
Zhang_2023_Int.J.Biol.Sci_19_294
Jiang_2019_Curr.Med.Chem_26_7081
Tang_2022_Front.Physiol_13_1054742
Zhu_2023_J.Neuroinflammation_20_17
Dan_2023_Bioorg.Chem_133_106378
Fan_2023_Chemosphere_319_138021
Chen_2023_Anal.Chem__
Zeng_2023_RSC.Adv_13_6507
Zhang_2023_Int.J.Biol.Macromol__123911
Kim_2021_Nucleic.Acids.Res_49_D1388
Zhang_2023_ACS.Cent.Sci_9_440
Yuan_2023_Spectrochim.Acta.A.Mol.Biomol.Spectrosc_297_122719
Zhang_2023_Environ.Int_174_107896
Li_2023_J.Pharm.Biomed.Anal_232_115415
Li_2019_Chemosphere_225_443
Mao_2023_Anal.Chem__
Ma_2023_Fitoterapia__105549
Meng_2023_Sci.Total.Environ__164687
Firdoos_2023_J.Mol.Model_29_209
Ma_2023_J.Econ.Entomol__
Tan_2023_Mol.Catal_546_113271
Cao_2023_Bioresour.Technol__129435
Zhang_2023_Sci.Total.Environ__165268
Zhang_2023_J.Hazard.Mater_458_131890
Wang_2023_Nat.Prod.Res__1
Zhang_2023_Talanta_266_124971
Zhang_2021_Appl.Biochem.Biotechnol_193_717
Sang_2022_Bioorg.Chem_127_106007
Guo_2023_Eur.J.Pharmacol__175970
Zhang_2023_J.Agric.Food.Chem_71_11884
Wang_2023_J.Pharm.Anal_13_776
Zhang_2023_Lipids.Health.Dis_22_128
Zhang_2023_Pharm.Res__
Zhao_2023_Int.J.Biol.Macromol__126552
Zhang_2023_Appl.Biochem.Biotechnol__
Zhang_1996_Appl.Microbiol.Biotechnol_44_568

Send your questions or comments to :
Mail to: Nicolas Lenfant, Thierry Hotelier, Yves Bourne, Pascale Marchot and Arnaud Chatonnet.
Please cite: Lenfant 2013 Nucleic.Acids.Res. or Marchot Chatonnet 2012 Prot.Pept Lett.
For technical information about these pages see:
ESTHER Home Page and ACEDB Home Page
AcePerl Lincoln Stein Home Page
webmaster

Acknowledgements and disclaimer