Makhaeva GF, Kovaleva NV, Rudakova EV, Boltneva NP, Grishchenko MV, Lushchekina SV, Astakhova TY, Serebryakova OG, Timokhina EN, Zhilina EF, Shchegolkov EV, Ulitko MV, Radchenko EV, Palyulin VA, Burgart YV, Saloutin VI, Bachurin SO, Richardson RJ (2023)
Conjugates of Tacrine and Salicylic Acid Derivatives as New Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease
Int J Mol Sci 24: 2285

Makhaeva GF, Kovaleva NV, Rudakova EV, Boltneva NP, Lushchekina SV, Astakhova TY, Timokhina EN, Serebryakova OG, Shchepochkin AV, Averkov MA, Utepova IA, Demina NS, Radchenko EV, Palyulin VA, Fisenko VP, Bachurin SO, Chupakhin ON, Charushin VN, Richardson RJ (2023)
Derivatives of 9-phosphorylated acridine as butyrylcholinesterase inhibitors with antioxidant activity and the ability to inhibit beta-amyloid self-aggregation: potential therapeutic agents for Alzheimer's disease
Front Pharmacol 14: 1219980