Grishchenko MV, Makhaeva GF, Burgart YV, Rudakova EV, Boltneva NP, Kovaleva NV, Serebryakova OG, Lushchekina SV, Astakhova TY, Zhilina EF, Shchegolkov EV, Richardson RJ, Saloutin VI (2022)
Conjugates of Tacrine with Salicylamide as Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease
ChemMedChem