Zueva IV, Dias J, Lushchekina SV, Semenov VE, Mukhamedyarov MA, Pashirova TN, Babaev VM, Nachon F, Petrova N, Nurullin LF, Zakharova LY, Ilyin VI, Masson P, Petrov KA (2019)
New evidence for dual binding site inhibitors of acetylcholinesterase as improved drugs for treatment of Alzheimer's disease
Neuropharmacology 155: 131