Xu SS, Cai ZY, Qu ZW, Yang RM, Cai YL, Wang GQ, Su XQ, Zhong XS, Cheng RY, Xu WA, Li JX, Feng B (1999)
Huperzine-A in capsules and tablets for treating patients with Alzheimer disease
Zhongguo Yao Li Xue Bao 20: 486