Makhaeva GF, Kovaleva NV, Rudakova EV, Boltneva NP, Grishchenko MV, Lushchekina SV, Astakhova TY, Serebryakova OG, Timokhina EN, Zhilina EF, Shchegolkov EV, Ulitko MV, Radchenko EV, Palyulin VA, Burgart YV, Saloutin VI, Bachurin SO, Richardson RJ (2023)
Conjugates of Tacrine and Salicylic Acid Derivatives as New Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease
Int J Mol Sci 24: 2285

Makhaeva GF, Kovaleva NV, Rudakova EV, Boltneva NP, Lushchekina SV, Astakhova TY, Timokhina EN, Serebryakova OG, Shchepochkin AV, Averkov MA, Utepova IA, Demina NS, Radchenko EV, Palyulin VA, Fisenko VP, Bachurin SO, Chupakhin ON, Charushin VN, Richardson RJ (2023)
Derivatives of 9-phosphorylated acridine as butyrylcholinesterase inhibitors with antioxidant activity and the ability to inhibit beta-amyloid self-aggregation: potential therapeutic agents for Alzheimer's disease
Front Pharmacol 14: 1219980

Elkina NA, Grishchenko MV, Shchegolkov EV, Makhaeva GF, Kovaleva NV, Rudakova EV, Boltneva NP, Lushchekina SV, Astakhova TY, Radchenko EV, Palyulin VA, Zhilina EF, Perminova AN, Lapshin LS, Burgart YV, Saloutin VI, Richardson RJ (2022)
New Multifunctional Agents for Potential Alzheimer's Disease Treatment Based on Tacrine Conjugates with 2-Arylhydrazinylidene-1,3-Diketones
Biomolecules 12:

Grishchenko MV, Makhaeva GF, Burgart YV, Rudakova EV, Boltneva NP, Kovaleva NV, Serebryakova OG, Lushchekina SV, Astakhova TY, Zhilina EF, Shchegolkov EV, Richardson RJ, Saloutin VI (2022)
Conjugates of Tacrine with Salicylamide as Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease
ChemMedChem

Makhaeva GF, Kovaleva NV, Boltneva NP, Rudakova EV, Lushchekina SV, Astakhova TY, Serkov IV, Proshin AN, Radchenko EV, Palyulin VA, Korabecny J, Soukup O, Bachurin SO, Richardson RJ (2022)
Bis-Amiridines as Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase Inhibitors: N-Functionalization Determines the Multitarget Anti-Alzheimer's Activity Profile
Molecules 27:

Makhaeva GF, Kovaleva NV, Boltneva NP, Lushchekina SV, Astakhova TY, Rudakova EV, Proshin AN, Serkov IV, Radchenko EV, Palyulin VA, Bachurin SO, Richardson RJ (2020)
New Hybrids of 4-Amino-2,3-polymethylene-quinoline and p-Tolylsulfonamide as Dual Inhibitors of Acetyl- and Butyrylcholinesterase and Potential Multifunctional Agents for Alzheimer's Disease Treatment
Molecules 25: 3915